Navigation

 • Data update

  Data from the software aSc Agenda was updated
 • Data update

  Data from the software aScTimeTables was updated
 • GALILEO INFO

  Vážení rodičia, milí žiaci a študenti GALILEO SCHOOL,

   

  s veľkou radosťou si Vám dovoľujeme touto cestou oznámiť, že na základe rozhodnutia Branislava Gröhlinga, ministra školstva, vedy, výskumu a športu, obnovujeme školské vyučovanie aj na druhom stupni ZŠ v ročníkoch 6 – 8, a tiež všetkých ročníkov gymnázia, a to od pondelka 22.6.2020.

  Počnúc týmto dňom bude na celej základnej škole a gymnáziu prebiehať výučba podľa riadneho rozvrhu. Odovzdávanie vysvedčení bude organizované v posledný deň školského roka v utorok 30.6.2020. V tento deň sa tiež slávnostne rozlúčime s našimi maturantami z piateho ročníka gymnázia.

   

  O tom, aké bezpečnostné a hygienické pokyny bude nutné dodržiavať Vás budeme informovať ihneď po ich obdržaní.

  Tešíme sa na Váš návrat do školy a na úspešné ukončenie školského roka 2019/2020.

   

  Do skorého videnia

  Vedenie GALILEO SCHOOL

  __________________________________________________________________________________

  Dear parents and students of GALILEO SCHOOL,

   

  We are very pleased to inform you that based on the decision of Mr Branislav Gröhling, Minister of Education, Science, Research and Sports, we are reopening our school for the Middle School - grades 6-8, as well as all High School grades, from Monday 22/6/2020.

  From this day on, the entire Primary School and High School will follow the usual schedule. The end-of-year certificates will be handed out on the last day of the school year on Tuesday, June 30, 2020. On this day, we will also say goodbye to our graduates from the fifth grade of High School.

   

  We will inform you about required safety and hygiene instructions as soon as we receive them.

   

  We are looking forward to seeing you again and to successful completion of the school year 2019/2020.

   

  See you soon,

   

  GALILEO SCHOOL management

   

 • 2.kolo prijímacích pohovorov na Súkromné gymnázium GALILEO SCHOOL / 2nd round of entry exams for Private High School GALILEO SCHOOL

  V súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva o prijímaní na vzdelávanie na stredných školách bolo obsadených 42 miest do prvého ročníka gymnázia. Na zvyšné dve neobsadené miesta sa uskutoční druhé kolo prijímacieho konania vo štvrtok 18.júna 2020. 

  According to the decree of the Ministry of Education with regards of the high school enrollment, 42 students were successfully placed into the first grade. The remaining two vacant places will be subject to the second round of entry exams of Thursday 18th June 2020.  

 • GALILEO INFO

  Vážení rodičia,

   

  Zákonný zástupca dieťaťa, prípadne iná osoba žijúca so žiakom v jednej domácnosti staršia ako 10 rokov môže žiaka vyzdvihnúť po skončení vyučovania, najneskôr však do 16:30.

  Zákonný zástupca do budovy školy nevstupuje a svoj pobyt v areáli školy podľa nariadenia RÚVZ skráti na maximálne 10 minút.

  Svoj príchod môže vopred oznámiť na tel.čísle: 02/45981928, alebo na mobilné číslo: 0915 793 032.

   

  Ďakujeme.

  GALILEO SCHOOL

  _______________________________________________________________________________

  Dear parents,

   

  The legal representative or a different person who lives with the student in one household older than 10 years old can pick up a child after the end of the educational process but at latest at 16:30.

  The legal representative will not enter the school and he/she will try to shorten his/her stay according to the measures of the RÚVZ to a maximum of 10 minutes.

  In case those children are not at the school playground, legal representative informs the employee on a duty at the main entrance with the name, surname and the classroom of the child and the duty will bring the child.

  The legal representative can announce his/her arrival advance to phone No. 02/45981928 or 0915 793 032.

   

  Thank you.

  GALILEO SCHOOL

 • Výsledky prijímacích skúšok na Súkromné gymnázium GALILEO SCHOOL / Entry exams results for Private High School GALILEO SCHOOL

  vysledky.prij.2020.pdf​​​​​​​

 • MŠ / Kindergarten: Všeobecné pokyny k otvoreniu školy 1. júna 2020 / General Instructions for the school opening on the June, 1, 2020

  Vážení rodičia,


  Na deň detí 1.6.2020 sa brány našej materskej školy pre našich škôlkarov opätovne otvoria. Tak ako sme na začiatku koronakrízy okamžite prešli na dištančnú výučbu, teraz sa chceme čo najskôr vrátiť do školského života, tak ako sme boli zvyknutí. Chceme sa zamerať najmä na aktivity, ktoré sa nedali uskutočňovať pri dištančnej výučbe, a to skupinovú prácu, robenie pokusov, praktické činnosti... Veríme, že po mesiacoch izolácie sa deti budú tešiť zo spoločnosti kamarátov, a že si spolu užijeme kopec zábavy.

  Pre dodržanie pokynov MŠVVŠ a RÚVZ si vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu.  Prosíme, vyplňte prílohy č. 2 a č. 6.  Nižšie uvádzame informácie a pokyny súvisiace s organizáciou výchovno-vzdelávacej činnosti do konca školského roka  2019/2020. Veríme, že spoločným úsilím vytvoríme bezpečné prostredie pre naše deti.

  Za spoluprácu vopred ďakujeme

   

  Vedenie GALILEO SCHOOL


  2020-05-25_Vseobecne_informacie_MS.docx

  2020-05-25_Pokyny_pre_rodicov_MS.docx

  2020-05-29_prilohaC2_attachmentNo2.docx

  2020-05-29_prilohaC6_attachmentNo6.docx

  _______________________

  Dear parents,

   

  On Monday, 1st of June, 2020, the international children's day, the gates of our Kindergarten will reopen for our kindergarteners. At the beginning of the 'coronavirus crisis' we switched into a distant learning and now we want to return to our school life how it was before. We want to focus mainly on activities that could not be done in a distant teaching, such as group work, experiments, practical activities ... We believe that after months of isolation, children will enjoy the company of friends, and that we will have a lot of fun together.

  In order to follow the instructions of the Ministry of Education and the Public Health Authority of SR, we would like to ask you for cooperation. Please fill in the attachments No. 2 and No. 6. Below, you can find the information and instructions related to the school opening, organization of educational activities for June 2020. We believe that with mutual cooperation we will create a safe environment for our children.

  Thank you in advance for your cooperation,


  Management of GALILEO SCHOOL


  2020-05-25_Kindergarten_Opening_Instructions.docx

  2020-05-25_Kindergarten_Instructions_for_Parents.docx

  2020-05-29_prilohaC2_attachmentNo2.docx

  2020-05-29_prilohaC6_attachmentNo6.docx


 • ZŠ 1-5 / Grades 1-5: Všeobecné pokyny k otvoreniu školy 1. júna 2020 / General Instructions for the school opening on the June, 1, 2020

  Vážení rodičia,


  Na deň detí 1.6.2020 sa brány našej školy opätovne otvoria pre žiakov ročníkov 1 – 5 a tiež pre našich škôlkarov. Tak ako sme na začiatku koronakrízy okamžite prešli na dištančnú výučbu, teraz sa chceme čo najskôr vrátiť do školského života, tak ako sme boli zvyknutí. Chceme sa zamerať najmä na aktivity, ktoré sa nedali uskutočňovať pri dištančnej výučbe, a to skupinovú prácu, robenie pokusov, praktické činnosti... Veríme, že po mesiacoch izolácie sa deti budú tešiť zo spoločnosti kamarátov, a že si spolu užijeme kopec zábavy.

  Pre dodržanie pokynov MŠVVŠ a RÚVZ si vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu. Prosíme vyplňte prílohu č. 2.  Nižšie uvádzame informácie a pokyny súvisiace s organizáciou výchovno-vzdelávacej činnosti do konca školského roka  2019/2020. Veríme, že spoločným úsilím vytvoríme bezpečné prostredie pre naše deti.

  Za spoluprácu vopred ďakujeme

   

  Vedenie GALILEO SCHOOL


  2020-05-25_Vseobecne_pokyny.docx

  2020-05-25_Pokyny_pre_rodicov.docx

  2020-05-29_prilohaC2_attachmentNo2.docx

  2020-05-25_Pokyny_pre_ziakov.docx

  _______________________


  Dear parents,

   

  On Monday, 1st of June, 2020, the international children's day, the gates of our school will reopen for pupils of grades 1-5 and also for our kindergarteners. At the beginning of the 'coronavirus crisis' we switched into a distant learning and now we want to return to our school life how it was before. We want to focus mainly on activities that could not be done in a distant teaching, such as group work, experiments, practical activities ... We believe that after months of isolation, children will enjoy the company of friends, and that we will have a lot of fun together.

  In order to follow the instructions of the Ministry of Education and the Public Health Authority of SR, we would like to ask you for cooperation. Please fill in the attachment No. 2. Below, you can find the information and instructions related to the school opening, organization of educational activities for June 2020. We believe that with mutual cooperation we will create a safe environment for our children.

  Thank you in advance for your cooperation,


  Management of GALILEO SCHOOL


  2020-05-25_General_Instructions.docx

  2020-05-25_Instructions_for_Parents.docx

  2020-05-29_prilohaC2_attachmentNo2.docx

  2020-05-25_Instructions_for_Students.docx


 • Pokyny pre zamestnancov k otvoreniu školy 1. júna 2020

  Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred návratom do zamestnania


  Zamestnanec vstupuje do školy hlavným vchodom, má na sebe rúško a pri vstupe do školy sa riadi pokynmi službukonajúceho dozoru.

  Pri prvom nástupe zamestnanca do školy alebo po každom prerušení práce v trvaní viac ako tri dni predkladá zamestnanec vyplnený dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania (príloha č.1).

  Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred návratom do zamestnania: 2020-05-25_Priloha_1.docx


 • GCSEs and A-Levels (update 8.4.2020)

  Dear Parents and Students

  Pearson has finally announced that all examinations, including International GCSE’s and A-Levels are cancelled for this summer 2020. However, Pearson is still determined to be awarding students grades. Therefore, on the 3rd April 2020, Pearson announced how this will be done for International Centres.

   

  Pearson has agreed to use the same procedures and rules set out by Ofqual who regulate and oversee all exam boards in the UK. All students that were entered for an IGCSE exam or IAL exam will be awarded grades in the following manner.

   

  Firstly, subject teachers will submit grades to Pearson. These grades will be based on a range of evidence that Ofqual has created. The range of evidence consists of the following:

  · bookwork,

  · participation in performances in subjects such as music, drama and PE

  · any non-exam assessment (coursework) – whether or not complete

  · the results of any assignments – classwork or homework or mock exams

  · previous examination results – for example, for any re-sitting students or those with relevant AS qualifications

  · the performance of this year’s students compared to those in previous years

  · any other records of student performance over the course of study

   

  Pearson has stated that more guidance will follow to support subject teachers in ensuring the right grade is submitted for each student.

  Once Pearson has collected grades from all of the Centre’s around the world, they will use this statistical model that Ofqual is now currently developing to review the grades submitted by our subject teachers, and where necessary, change the grade if they believe we have been too generous or strict. Pearson will then finalise the students’ grades and the results will be published in August.

  Pearson has informed us that the following rule must be applied, otherwise the grades submitted by our teachers will be rejected, and the students’ grades will be based on Pearson solely comparing our current students to students who took exams in previous years.

  To keep the grades confidential and to avoid malpractice and false grading, parents and students are not allowed to contact their subject teachers about what grades will be awarded. Students and parents will only know the results in August.

  The web address to access the latest information from Pearson can be found here: https://qualifications.pearson.com/en/campaigns/rest-of-world-covid-19-coronavirus-update.html

 • GCSEs and A-Levels (update 20.3.2020)

  Dear Parents and Students

  Pearson has announced the following today regarding IGCSE and International A-Level Exams for May and June of this academic year.

  Where schools are open and the country is deemed safe, exams for International GCSE, and International A Level will take place for students outside of the UK in May/June 2020.Where schools are closed and public exams are not permitted due to Covid-19, students will have the opportunity to receive a grade for qualifications where an entry has been made. These will be awarded using the same principles as the UK GCSE and GCE A Level which will not have exams in any country in May/June 2020. Further information will be available in the coming days, confirming the process to be followed.

  Stay safe

  Carl Carter - Examination Officer at Galileo High School

  International Centre 91832

 • GCSEs and A-Levels

  Dear Parents and Students

  Due to the global situation we have at this minute in time, Pearson has provided a statement on their webpage for International Centres that they have accepted the UK government’s decision to cancel GCSEs and A-Levels for this academic year, and they now intend to focus their efforts on supporting students world-wide to ensure they are successful.

  The web address to access the latest information from Pearson can be found here:

  https://qualifications.pearson.com/en/campaigns/rest-of-world-covid-19-coronavirus-update.html

  Pearson apologises for the uncertainty this situation is causing, but for the time being, Galileo High School and other International Centres alike must wait for what decisions Pearson will make as to whether International GCSEs and International A-Levels will continue.

  Pearson has recently created a free link page for teachers and students to access the International GCSE and A-Level textbooks until June of this year.

  The web address to find this free link is: preview.pearsonactivelearn.com/IS2020sample 

  There is no need to register to Pearson. Simply click on the link and agree to the terms of use.

  If you have any questions, please send an email to Carter@gsedu.sk and we will get back to you as soon as possible.

  Thank-you for your time and please stay safe.

  Best regards,

  Carl Carter

  Examination Officer for Galileo High School

  International Centre 91832

   

 • GALILEO INFO

  GALILEO INFO

  Vážení rodičia,

                Dňa 11.3.2020 bol u otca dvoch našich žiačok z prvého a tretieho ročníka ZŠ test na prítomnosť koronavírusu pozitívny. Na základe tejto skutočnosti vydal RÚVZ rozhodnutie.

  Na základe rozhodnutia RÚVZ je materská škola, základná škola aj gymnázium GALILEO SCHOOL v karanténe do 22.3.2020. Zápisnica o epidemiologickom vyšetrovaní Vám bola doručená dňa 11.3.2020 aj s pokynmi na následné opatrenia.

                Tohto času by mali byť odobraté vzorky na testovanie u oboch našich žiačok a ich matky. Momentálne čakáme na výsledky.

  Zatiaľ sa podľa našich informácií žiadny koronavírus u žiakov našej školy nepotvrdil.

  Na základe dnešného rozhodnutia krízového štábu bude celá škola aj po skončení karantény ešte jeden týždeň mimo prevádzky. Do školy by sa žiaci mali vrátiť v pondelok 30.3.2020. Na príkaz ministerky školstva majú riaditelia škôl „zabezpečiť samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami škôl,“ o čo sa snažíme od okamihu prerušenia prevádzky.

   

                V záujme sprostredkovania informácií, chceli by sme touto cestou požiadať všetkých rodičov, aby o prípadnom výskyte koronavírusu u akéhokoľvek člena rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti s našimi žiakmi a študentmi hlásili škole.

                O vývoji situácie Vás budeme informovať.

   

  Za porozumenie ďakujeme

  Vedenie GALILEO SCHOOL

  ____________________________________________________________________________________

  Dear parents,

   

  A father of two children of our school - first and third grade of Elementary school - tested positive on Covid-19 virus. The Public Health Authority issued the following ruling.

  The Public Health Authority ordered quarantine for the Kindergarten, Primary, Middle and High School GALILEO SCHOOL until the 22nd March 2020. The statement had been sent in an email on 11th March 2020 via email. 

  There are tests underway for the above mentioned students and for her mother. We are currently awaiting the results of these tests. 

  There are NO confirmed cases of Coronavirus for the GALILEO SCHOOL students. 

  The Crises management team of the Civil protection announced  closure of all schools for further two weeks. Students should return to school back on Monday the 30th March 2020. 

  The Secretary of State for Education ordered the school principals to deploy the independent student preparation at home and electronic communication with teachers during this time. We have already engaged within this here at GALILEO SCHOOL.

  With regards of being mutually informed we would like to ask you to inform the school without delay of potential occurrence of Covid-19 virus infection of any member of the household living together with the GALILEO SCHOOL students. 

  We will keep you informed via email. 

   

  Thank you for your understanding

  The management of GALILEO SCHOOL   

     

 • Koronavírus karanténa / COVID-19 quarantine

  Na základe epidemiologického vyšetrenia zo dňa 11.3.2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva sprísňuje opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. Vyučovanie bude prerušené od pondelka 9. do piatku 22. marca. V prílohe Vám posielame zápisnicu z epidemiologického šetrenia RÚVZ.

  Due to an epidemiological examination dated 11 March 2020, the Regional Public Health Authority Bratislava, the capital city based in Bratislava (hereinafter referred to as RÚVZ Bratislava) in accordance with Act no. 355/2007 Coll. on the Protection, Promotion and Development of Public Health and on the amendment of certain acts, as amended, directs the following quarantine measures:

   

  To all pupils, teaching staff and technical staff of GALILEO SCHOOL, Dudvážska 6,821 07 Bratislava:

   

  In connection with the occurrence of coronavirus in COVID-19 in the family of children attending the school and to prevent the spread of COVID 19, it is necessary to undergo quarantine measures: interruption of the educational process from 09.03.2020-22.03.2020, all pupils instructed, teaching and technical staff.

   

  Persons are obliged to take the following steps:

  a) monitor his / her health (sudden onset of at least one of the following symptoms: fever, cough, sore throat, shortness of breath) and contact his / her doctor and RÚVZ Bratislava without delay to receive biological material

  (b) remain in domestic isolation

  (c) refrain from social contacts (eg visits to cultural, social, sporting or other mass events or the admission of persons or social activities in a place of isolation)

  (d) refrain from travelling

  (e) refrain from participating in teaching activities, with the exception of e-learning forms

  (f) to refrain from working, except at home isolation

 • VIANOČNÉ SVIATKY / CHRISTMAS HOLIDAYS

  Vianočné prázdniny pre žiakov našej školy začnú v pondelok  23. decembra 2019.  V novom roku  roku sa opäť stretneme v   stredu 8. januára 2020. Želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a tešíme sa na Vás v Novom roku.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Christmas holidays will start on Monday, 23rd December 2019. We will meet again on Wednesday, 8th January 2020. We wish you a Merry Christmas and look forward to seeing you in the New Year. Have a Merry Christmas & happy New Year!

 • Rodičovské združenie ZŠ,GYM / Parents meetings for Primary, Middle and High School

  Rodičovské združenia pre základnú školu a gymnázium sa uskutočnia vo štvrtok a piatok, 9. a 10. januára 2020 od 14.30 do 17.30 hod. Termín s triednym učiteľom si môžete rezervovať zapísaním sa na konkrétny čas na recepcii školy alebo telefonicky na tel. č. 02/4598 1928.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  We would like to inform you that the parents meetings for Primary,Secondary and High School will take place on Thursday and Friday, 9th and 10th January 2020 from 14.30 until 17.30. Please, book an appointment with the class teacher by signing up for a particular time at the school reception desk or on the tel. no. 02/4598 1928.

 • Rodičovské združenie ZŠ,GYM / Parents meetings for Primary, Middle and High School

  Rodičovské združenia pre základnú školu a gymnázium sa uskutočnia v stredu a štvrtok, 13. a 14. novembra 2019 od 14.30 do 17.30 hod. Termín s triednym učiteľom si môžete rezervovať zapísaním sa na konkrétny čas na recepcii školy alebo telefonicky na tel. č. 02/4598 1928.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  We would like to inform you that the parents meetings for Primary,Secondary and High School will take place on Wednesday and Thursday, 13th and 14th November 2019 from 14.30 until 17.30. Please, book an appointment with the class teacher by signing up for a particular time at the school reception desk or on the tel. no. 02/4598 1928.

   

  GALILEO SCHOOL

 • Rodičovské združenia ZŠ,GYM / Parents meetings for Primary, Middle and High School

  Vážení rodičia,

  hneď prvý týždeň školského roka 2019/2020 nás čakajú rodičovské stretnutia a preto nám dovoľte touto cestou pozvať Vás na ne a oznámiť Vám harmonogram úvodných rodičovských združení, ktoré sa budú konať nasledovne:

  3.9.2019 (utorok) o 15.00 hod. triedy prvého ročníka – Grade 1A, 1B, 1C, 1D

  3.9.2019 (utorok) o 16.00 hod. triedy druhého ročníka – Grade 2A, 2B, 2C, 2D

  4.9.2019 (streda) o 15.00 hod. triedy Middle School – Grade 6, 7, 8

  4.9.2019 (streda) o 16.00 hod. triedy Gymnázia  1 – 5

  5.9.2019 (štvrtok) o 15.00 hod. triedy tretieho ročníka – Grade 3A, 3B, 3C, 3D

  5.9.2019 (štvrtok) o 16.00 hod. triedy štvrtého ročníka – Grade 4A, 4B, 4C, 4D

  6.9.2019 (piatok) o 15.00 hod. triedy piateho ročníka – Grade 5A, 5B, 5C

   

  Materská školka bude mať úvodné rodičovské stretnutie po slávnostnom otvorení  2.9.2019 vo vlastných triedach.

   

  Do skorého videnia

  GALILEO SCHOOL

   

   

   

   

  Dear parents,

  Please, let us invite you to the introductory Parents-Teacher meetings that will take place on the following days:

  3.9.2019 (Tuesday) at 3 pm for the Grade 1 classes – Grade 1A, 1B, 1C, 1D

  3.9.2019 (Tuesday) at 4 pm for the Grade 2 classes – Grade 2A, 2B, 2C, 2D

  4.9.2019 (Wednesday) at 3 pm for the Middle School – Grade 6, 7, 8

  4.9.2019 (Wednesday) at 4 pm for the High School - Grade  1 – 5

  5.9.2019 (Thursday) at 3 pm for the Grade 3 classes – Grade 3A, 3B, 3C, 3D

  5.9.2019 (Thursday) at 4 pm for the Grade 4 classes – Grade 4A, 4B, 4C, 4D

  6.9.2019 (Friday) at 3 pm for the Grade 5 – Grade 5A, 5B, 5C

   

  Kindergarten Parents-Teacher meetings will be right after New academic year festive opening and will take place in the kindergarten classes.

   

  See you soon

  GALILEO SCHOOL

   

 • Rodičovské združenia ZŠ,GYM / Parents meetings for Primary, Middle and High School

  Rodičovské združenia pre základnú školu a gymnázium sa uskutočnia vo štvrtok a piatok, 13. a 14. júna 2019 od 14.30 do 17.30 hod. Termín s triednym učiteľom si môžete rezervovať zapísaním sa na konkrétny čas na recepcii školy alebo telefonicky na tel. č. 02/4598 1928.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  We would like to inform you that the parents meetings for Primary,Secondary and High School will take place on Thursday and Friday, 13th and 14th June 2019 from 14.30 until 17.30. Please, book an appointment with the class teacher by signing up for a particular time at the school reception desk or on the tel. no. 02/4598 1928.

   

  GALILEO SCHOOL

page:

News

Contact

 • Súkromná základná škola / Súkromné gymnázium GALILEO SCHOOL
  Dudvážska 6, 821 07 Bratislava 214
 • 02/4598 1928, 4598 1929

Photogallery